Elektronički logički sklopovi i registri

1.5. Elektronički logički sklopovi, registri i sabirnice

Rad računala se može svesti na to da procesor, uz pomoć ostalih dijelova računala, prepoznaje kada kroz pojedine sklopove računala teče struja, a kada ne.

  • Ako struja teče kroz neki sklop (ima napona), to stanje možemo označiti kao istinito – TRUE (1)
  • Ako nema napona, to stanje označujemo kao lažnoFALSE (0).

Kombiniranjem, uspoređivanjem i obradom tih stanja računalo može izvršavati i najsloženije zadatke. (više…)

Pogledaj objavu

2.1 Uporaba naredbi za grananje i bezuvjetni skok

2.1 Uporaba naredbi za grananje i bezuvjetni skok

Pogledajmo neke situacije u životu čije rješavanje ovisi o ispunjenosti određenih uvjeta.

Ako na kraju školske godine ostvarim odličan uspjeh (odgovor DA), idem na nagradno putovanje. Ako je odgovor negativan (odgovor NE) ostati ću kod kuće.

Uvjet je odličan uspjeh.

Ako je uvjet ispunjen taj odgovor smatramo potvrdnim (DA)

Ako uvjet nije ispunjen taj je odgovor niječni (NE) odnosno nije potvrdni.

Zaključimo: Uvjet može biti ispunjen ili neispunjen. Često ispunjeni uvjet nazivamo istinitim, a neispunjen lažnim. (više…)

Pogledaj objavu

Bajt

1.3 Bajt i jezik računala

Naučili smo što je bit. Bit je najmanja jedinica podataka i  može imati samo dva stanja: 0 i 1. Ako računalo želi zapisati podatke one se koristi bitovima udruženim u niz. Prošli puta smo pokušali istražiti koliko je mogućih kombinacija od dva, tri i četiri bita, a danas ćemo upoznati BAJT.

Građa računala prilagođena je nizu od 8 bitova kako bi se mogao zapisati dovoljan broj podataka. Za skupine od 8 bitova upotrebljava se naziv bajt (Byte). (više…)

Pogledaj objavu

Logicke-funkcije

1.3. Osnovne logičke funkcije

Funkcija IDENTITETA

Ako je vrijeme lijepo, idem s prijateljima u prirodu

 A (je logički povezano sa) B

  • Ako je A istinit (ima vrijednost 1) onda je i B istinit (ima vrijednost 1).
  • Ako A nije istinit (ima vrijednost 0) onda i B nije istinit (ima vrijednost nula).
  • Vrijednost B ovisi o vrijednosti A. Možemo ih promatrati kao funkciju i zaključiti da je
  • B=A ili f(A)=A

Ovakvu funkciju u kojoj je vrijednost funkcije jednaka vrijednosti varijable nazivamo funkcijom IDENTITETA. (više…)

Pogledaj objavu

Uporaba petlje s logičkim uvjetom

1.1 Uporaba naredbe za petlju s logičkim uvjetom 2. dio

DO – LOOP petlja

Jedna od petlji s logičkim uvjetom jest DO-LOOP petlja. Ona ima nekoliko oblika koje ćemo danas naučiti. Oblik petlje zavisi o mjestu gdje je postavljen uvjet, odnosno je li uvjet postavljen na početku ili na kraju petlje. Petlje u kojima se ispituje je li postavljeni upit istinit mogu imat oblik DO WHILE – LOOP i DO – LOOP WHILE. Pojam WHILE možemo prevesti kao pojam DOK JE. (više…)

Pogledaj objavu

Logičke izjave | Informatika 8

1.1 Logičke izjave & 1.2. Kraće zapisivanje logičkih izjava i njihovih vrijednosti, logičke funkcije

Što su logičke izjave?

Riječ logika dolazi od grčke riječi logos što znači riječ, razum, razlog, misao, zakon.

Logička izjava je tvrdnja koja može biti istinita (True) ili lažna (False).

Kao i kod bitova, ako je u logičkoj izjavi tvrdnja istinita, možemo je označiti jedinicom – 1 (True), a ako je lažna nulom – 0 (False). Umjesto punog naziva True možemo skraćeno pisati T, a umjesto False F.

Znamo da računalo sve podatke prepoznaje kao nizove bitova – jedinica i nula pri čemu jedan bit uvijek ima jedno od dva moguća stanja (jedan ili nula).

Povezivanjem bitova nastaju složeniji podaci. Za povezivanje bitova u nizove složenijih podataka koristimo se logičkim izjavama i elektroničkim sklopovima zasnovnim na njima. (više…)

Pogledaj objavu